0963.422.486

Xử phạt vi phạm những quy định về BVMT tại cụm công nghiệp, làng nghề New

Quy định về xử phạt những hành vi vi phạm những quy định về bảo vệ môi trường tại cơ sở, khu sản xuất, kinh doanh, nhà sản xuất tập trung, cụm công nghiệp, làng nghề

Nghị định 45/2022/NĐ-CP quy định mức xử phạt liên quan tới những vi phạm những quy định về bảo vệ môi trường tại cơ sở, khu sản xuất, kinh doanh, nhà sản xuất tập trung, cụm công nghiệp, làng nghề như sau:

một. tư nhân, tổ chức sở hữu hoạt động sản xuất, kinh doanh, nhà sản xuất trong làng nghề vi phạm hành chính về bảo vệ môi trường bị xử phạt như đối với tư nhân, tổ chức hoạt động bên ngoài những làng nghề quy định tại Nghị định này.

Hai. Phạt tiền từ một.500.000 đồng tới Hai.000.000 đồng đối với hành vi ko sở hữu Dự án, thiết bị xử lý nước thải, khí thải tại chỗ đáp ứng yêu cầu về bảo vệ môi trường theo quy định đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh, nhà sản xuất quy mô hộ gia đình, tư nhân sở hữu phát sinh nước thải, khí thải.

Ba. Hành vi vi phạm quy định về bảo vệ môi trường trong hoạt động kinh doanh hạ tầng cụm công nghiệp bị xử phạt như sau:

a) Phạt tiền từ Năm.000.000 đồng tới 10.000.000 đồng đối với hành vi ko xếp đặt nhân sự phụ trách về bảo vệ môi trường theo quy định;

b) Phạt tiền từ 10.000.000 đồng tới 20.000.000 đồng đối với hành vi ko ban hành quy chế bảo vệ môi trường cụm công nghiệp thích hợp yêu cầu về bảo vệ môi trường theo quy định; ko kiến nghị cơ quan sở hữu thẩm quyền xử lý trong trường hợp phát hiện vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường của tổ chức, tư nhân; ko phối hợp với cơ quan sở hữu thẩm quyền tổ chức thực hiện hoạt động bảo vệ môi trường, rà soát, thanh tra về bảo vệ môi trường đối với những dự án đầu tư, cơ sở trong cụm công nghiệp theo quy định;

 

c) Phạt tiền từ 30.000.000 đồng tới 50.000.000 đồng đối với hành vi ko xếp đặt diện tích cây xanh bảo đảm tỷ lệ theo quy định; ko xếp đặt công tơ điện độc lập tại nhà máy xử lý nước thải tập trung; ko xếp đặt hố ga lắng cặn, tách váng dầu của nước mưa trước lúc xả vào môi trường tiếp nhận; ghi chép nhật ký vận hành của hệ thống xử lý nước thải tập trung ko đầy đủ một trong những nội dung: lưu lượng (đầu vào, đầu ra), những thông số đặc trưng của nước thải đầu vào và đầu ra (nếu sở hữu), lượng điện tiêu thụ, loại và lượng hóa chất tận dụng, bùn thải phát sinh; ko lưu giữ nhật ký vận hành hệ thống xử lý nước thải tập trung theo quy định;

d) Phạt tiền từ 50.000.000 đồng tới 60.000.000 đồng đối với hành vi ko sở hữu nhật ký vận hành hệ thống xử lý nước thải tập trung;

đ) Phạt tiền từ 60.000.000 đồng tới 100.000.000 đồng đối với hành vi ko hoàn thành việc xây lắp, lắp đặt hệ thống thu gom, thoát nước mưa của cụm công nghiệp đang hoạt động đáp ứng yêu cầu bảo vệ môi trường; ko vét hố vét, duy tu, bảo dưỡng định kỳ hệ thống thu gom, thoát nước mưa, nước thải theo quy định; ko sở hữu hệ thống thu gom, thoát nước mưa theo phân kỳ đầu tư của cụm công nghiệp đang hoạt động theo quy định; ko sở hữu hệ thống thu gom, thoát nước mưa riêng biệt với hệ thống thu gom, thoát nước thải theo quy định; tiếp nhận thêm hoặc nâng công suất dự án đầu tư sở hữu phát sinh nước thải trong cụm công nghiệp lúc chưa sở hữu hệ thống thu gom, thoát và xử lý nước thải tập trung theo quy định;

e) Phạt tiền từ 100.000.000 đồng tới 150.000.000 đồng đối với hành vi ko thu gom, đấu nối triệt để nước thải của những cơ sở trong cụm công nghiệp vào hệ thống thu gom, thoát nước và xử lý nước thải tập trung theo quy định (trừ những trường hợp được phép miễn trừ đấu nối nước thải sau xử lý đạt quy chuẩn cho phép thải ra môi trường ngoài phạm vi quản lý của cụm công nghiệp); xây dựng hệ thống thoát nước thải sau xử lý ko đáp ứng yêu cầu bảo vệ môi trường theo quy định;

g) Phạt tiền từ 150.000.000 đồng tới 200.000.000 đồng đối với hành vi xây lắp, lắp đặt hệ thống xử lý nước thải tập trung ko đúng quy định hoặc ko đáp ứng yêu cầu bảo vệ môi trường theo quy định; ko hoàn thành việc xây lắp, lắp đặt hệ thống thu gom, thoát và xử lý nước thải của cụm công nghiệp đang hoạt động theo quy định; ko vận hành hoặc vận hành ko đúng hệ thống xử lý nước thải tập trung của cụm công nghiệp theo quy định;

h) Phạt tiền từ 400.000.000 đồng tới 500.000.000 đồng đối với hành vi xây lắp, lắp đặt thiết bị, đường ống hoặc những đường thải khác để xả chất thải ko qua xử lý ra môi trường; ko sở hữu hệ thống xử lý nước thải tập trung theo quy định.

Bốn. Hành vi vi phạm quy định về bảo vệ môi trường trong hoạt động kinh doanh hạ tầng khu sản xuất, kinh doanh, nhà sản xuất tập trung bị xử phạt như sau:

a) Phạt tiền từ 10.000.000 đồng tới 20.000.000 đồng đối với hành vi ko xếp đặt nhân sự phụ trách về bảo vệ môi trường theo quy định; ko ban hành quy chế bảo vệ môi trường của khu sản xuất, kinh doanh, nhà sản xuất tập trung thích hợp yêu cầu về bảo vệ môi trường theo quy định; ko phối hợp với cơ quan sở hữu thẩm quyền tổ chức thực hiện hoạt động bảo vệ môi trường, rà soát, thanh tra về bảo vệ môi trường đối với những dự án đầu tư, cơ sở trong khu sản xuất, kinh doanh, nhà sản xuất tập trung theo quy định;

b) Phạt tiền từ 30.000.000 đồng tới 50.000.000 đồng đối với hành vi ko kiến nghị cơ quan sở hữu thẩm quyền xử lý trong trường hợp phát hiện vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường của tổ chức, tư nhân; ko xếp đặt diện tích cây xanh bảo đảm tỷ lệ theo quy định; ko xếp đặt khu vực chức năng, những loại hình sản xuất kinh doanh, nhà sản xuất theo quy định; ko xếp đặt hố ga lắng cặn, tách váng dầu của nước mưa trước lúc xả vào môi trường tiếp nhận; ghi chép nhật ký vận hành của hệ thống xử lý nước thải tập trung ko đầy đủ một trong những nội dung: lưu lượng (đầu vào, đầu ra), những thông số đặc trưng của nước thải đầu vào và đầu ra (nếu sở hữu), lượng điện tiêu thụ, loại và lượng hóa chất tận dụng, bùn thải phát sinh; ko lưu giữ nhật ký vận hành hệ thống xử lý nước thải tập trung theo quy định;

c) Phạt tiền từ 50.000.000 đồng tới 60.000.000 đồng đối với hành vi ko sở hữu nhật ký vận hành hệ thống xử lý nước thải tập trung;

d) Phạt tiền từ 60.000.000 đồng tới 80.000.000 đồng đối với hành vi ko xếp đặt công tơ điện, độc lập tại nhà máy xử lý nước thải tập trung của khu sản xuất, kinh doanh, nhà sản xuất tập trung;

đ) Phạt tiền từ 80.000.000 đồng tới 100.000.000 đồng đối với hành vi ko thu gom, đấu nối hoặc đấu nối ko triệt để nước mưa của những cơ sở trong khu sản xuất, kinh doanh, nhà sản xuất tập trung vào hệ thống thu gom, thoát nước mưa theo quy định; ko sở hữu hệ thống thu gom, thoát nước mưa theo phân kỳ đầu tư của khu sản xuất, kinh doanh, nhà sản xuất tập trung đang hoạt động theo quy định; ko vét hố vét, duy tu, bảo dưỡng định kỳ hệ thống thu gom, thoát nước mưa và hệ thống thu gom thoát nước thải theo quy định; hệ thống thu gom, thoát nước thải sau xử lý ko đảm bảo yêu cầu theo quy định; ko kiểm soát dẫn tới những cơ sở sản xuất, kinh doanh, nhà sản xuất xả nước thải vào hệ thống thoát nước mưa của khu sản xuất, kinh doanh, nhà sản xuất tập trung;

e) Phạt tiền từ 100.000.000 đồng tới 150.000.000 đồng đối với hành vi ko sở hữu hệ thống thu gom nước thải theo phân kỳ đầu tư của khu sản xuất, kinh doanh, nhà sản xuất tập trung đang hoạt động theo quy định; ko sở hữu hệ thống thu gom, thoát nước mưa riêng biệt với hệ thống thu gom, thoát nước thải theo quy định; ko thực hiện thu gom, đấu nối hoặc đấu nối ko triệt để nước thải của những cơ sở trong khu sản xuất, kinh doanh, nhà sản xuất tập trung vào hệ thống thu gom và xử lý nước thải tập trung theo quy định;

g) Phạt tiền từ 150.000.000 đồng tới 180.000.000 đồng đối với hành vi tiếp nhận thêm dự án mới ko thuộc danh mục ngành nghề được phép thu hút đầu tư theo quy định; tiếp nhận dự án mới hoặc nâng công suất dự án đang hoạt động sở hữu phát sinh nước thải trong khu sản xuất, kinh doanh, nhà sản xuất tập trung lúc ko sở hữu hạ tầng bảo vệ môi trường hoặc hạ tầng bảo vệ môi trường ko đáp ứng theo quy định hoặc ko thích hợp với khả năng tiếp nhận, xử lý nước thải của hệ thống xử lý nước thải tập trung theo quy định;

h) Phạt tiền từ 200.000.000 đồng tới 250.000.000 đồng đối với hành vi xây lắp hệ thống xử lý nước thải tập trung ko đúng quy định hoặc ko đáp ứng yêu cầu bảo vệ môi trường theo quy định;

i) Phạt tiền từ 800.000.000 đồng tới một.000.000.000 đồng đối với hành vi xây lắp, lắp đặt thiết bị, đường ống hoặc những đường thải khác để xả chất thải ko qua xử lý ra môi trường; ko sở hữu hệ thống xử lý nước thải tập trung theo quy định.

Vi phạm các quy định về bảo vệ môi trường tại cụm công nghiệp, làng nghề xử phạt ra sao? - Ảnh 1

Năm. Hành vi vi phạm quy định về bảo vệ môi trường của chủ đầu tư những cơ sở hoạt động trong khu sản xuất, kinh doanh, nhà sản xuất tập trung, cụm công nghiệp bị xử phạt như sau:

a) Phạt tiền từ 10.000.000 đồng tới 20.000.000 đồng đối với hành vi ko xếp đặt nhân sự phụ trách về bảo vệ môi trường đối với trường hợp phải sở hữu theo quy định; ko thực hiện hoặc thực hiện ko đúng quy định bảo vệ môi trường của chú đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng khu sản xuất, kinh doanh, nhà sản xuất tập trung, cụm công nghiệp, trừ trường hợp quy định tại điểm c, d khoản này;

b) Phạt tiền từ 20.000.000 đồng tới 25.000.000 đồng đối với hành vi ko sở hữu hệ thống quản lý môi trường theo quy định;

c) Phạt tiền từ 25.000.000 đồng tới 30.000.000 đồng đối với hành vi ko xử lý sơ bộ nước thải phát sinh theo điều kiện trong văn phiên bản thỏa thuận với chủ đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng khu sản xuất, kinh doanh, nhà sản xuất tập trung, cụm công nghiệp và giấy phép môi trường của khu sản xuất, kinh doanh, nhà sản xuất tập trung, cụm công nghiệp trước lúc đấu nối với hệ thống thu gom để tiếp tục xử lý tại hệ thống xử lý nước thải tập trung theo quy định;

d) Phạt tiền từ 30.000.000 đồng tới 40.000.000 đồng đối với hành vi ko đấu nối nước thải vào hệ thống thu gom, thoát nước và xử lý nước thải tập trung theo quy định của chủ đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng khu sản xuất, kinh doanh, nhà sản xuất tập trung, cụm công nghiệp và giấy phép môi trường của khu sản xuất, kinh doanh, nhà sản xuất tập trung, cụm công nghiệp, trừ trường hợp cơ sở đã sở hữu giải pháp, Dự án xử lý nước thải đạt quy chuẩn kỹ thuật môi trường và đã được miễn trừ đấu nối vào hệ thống xử lý nước thải tập trung của khu sản xuất, kinh doanh, nhà sản xuất tập trung, cụm công nghiệp theo quy định;

đ) Phạt tiền từ 40.000.000 đồng tới 50.000.000 đồng đối với hành vi ko chấm dứt xả thải, thay đổi, thực hiện đấu nối, xả nước thải sau xử lý vào hệ thống thu gom, thoát nước thải theo quy định đối với cơ sở đang xả nước thải sau xử lý vào hệ thống thu gom, thoát nước mưa;

e) Phạt tiền từ 150.000.000 đồng tới 200.000.000 đồng đối với hành vi xả trái phép nước thải vào hệ thống thoát nước mưa của khu sản xuất, kinh doanh, nhà sản xuất tập trung, cụm công nghiệp, làng nghề.

Sáu. Phạt tiền từ 200.000.000 đồng tới 250.000.000 đồng đối với hành vi cố tình xây lắp, lắp đặt đường ống, điểm xả nước thải ra ngoài môi trường ko sở hữu biển báo, ký hiệu rõ ràng, ở vị trí ko thể thực hiện việc rà soát, kiểm soát, giám sát theo quy định; pha loãng nước thải, khí thải sau xử lý trước lúc xả ra ngoài môi trường nhằm đạt quy chuẩn kỹ thuật về chất thải; ko di dời cơ sở để bảo đảm khoảng cách an toàn và đáng tin cậy về môi trường đối với khu dân cư theo lộ trình do cơ quan nhà nước sở hữu thẩm quyền quy định; ko hạn chế, tạm giới hạn hoặc thay đổi thời kì hoạt động của cơ sở sản xuất sở hữu lưu lượng xả bụi, khí thải lưu lượng lớn ra môi trường và thuộc loại hình sản xuất sở hữu nguy cơ gây không theo chỉ đạo thực hiện những giải pháp khẩn cấp của cơ quan sở hữu thẩm quyền theo quy định của pháp luật trong trường hợp unique môi trường ko khí bị ô nhiễm nghiêm trọng.

Bảy. giải pháp khắc phục hậu quả:

a) Buộc phá dỡ Dự án, thiết bị được xây lắp trái quy định về bảo vệ môi trường để xả chất thải ko qua xử lý ra môi trường đối với trường hợp vi phạm quy định tại điểm h khoản Ba và điểm i khoản Bốn Điều này;

b) Buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp sở hữu được do thực hiện hành vi xây lắp, lắp đặt thiết bị, đường ống hoặc những đường thải khác để xả chất thải ko qua xử lý ra môi trường; ko xây lắp Dự án bảo vệ môi trường theo quy định quy định tại điểm h khoản Ba và điểm i khoản Bốn Điều này;

c) Buộc phải phá dỡ Dự án, thiết bị để pha loãng chất thải và phải xử lý chất thải đạt quy chuẩn kỹ thuật về chất thải trong thời hạn do người sở hữu thẩm quyền xử phạt ấn định trong quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với vi phạm quy định tại khoản Sáu Điều này.

BTV