0963.422.486

Hà Nội xây dựng trật tự điện tử cải cách hành chính về môi trường New

Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội phấn đấu 100% nhà sản xuất công được đưa lên trực tuyến mức độ Ba, Bốn , được đáp ứng trên nhiều phương tiện truy cập khác nhau, tạo thuận lợi cho tất cả những người tiêu tận dụng.

Hà Nội xây dựng quy trình điện tử cải cách hành chính về môi trường - Ảnh 1
Hình ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Từ ngày 25/Bảy, Hà Nội ứng dụng Quyết định số 2583/QĐ -UBND về việc phê duyệt 11 trật tự nội bộ mới, Hai trật tự thay thế trong khắc phục thủ tục hành chính đối với lĩnh vực môi trường; đồng thời, bãi bỏ 11 trật tự nội bộ ở lĩnh vực này.

Thành phố giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Văn phòng Ủy ban Nhân dân thành phố, Sở Thông tin và Truyền thông, những cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng, phê duyệt trật tự điện tử khắc phục thủ tục hành chính tại phần mềm của Hệ thống thông tin một cửa điện tử thành phố.

Danh mục những trật tự nội bộ khắc phục thủ tục hành chính lĩnh vực môi trường ban hành thuộc thẩm quyền khắc phục của Sở Tài nguyên và Môi trường với Tám trật tự, cấp quận với Bốn trật tự và một trật tự cấp xã.

Đáng để ý, trong số 11 trật tự nội bộ khắc phục thủ tục hành chính lĩnh vực môi trường bị bãi bỏ với Tám trật tự thuộc thẩm quyền của Sở Tài nguyên và Môi trường, Hai trật tự cấp quận và một trật tự cấp xã. Tất cả những trật tự này đều bị bãi bỏ tại Quyết định số 1040/QĐ – UBND ngày 25/Ba/2022 của UBND thành phố Hà Nội.

Đó là những trật tự thẩm định báo cáo Phân tích môi trường chiến lược; cấp, cấp lại Sổ đăng ký thải chất thải nguy hại; vận hành thử nghiệm những Dự án xử lý chất thải theo quyết định phê duyệt báo cáo Phân tích tác động môi trường của dự án; chấp thuận về môi trường đối với đề nghị thay đổi, thay đổi nội dung báo cáo Phân tích tác động môi trường đã được phê duyệt; rà soát, xác nhận hoàn thành Dự án bảo vệ môi trường theo báo cáo Phân tích tác động môi trường của dự án; xác nhận hoàn thành từng phần phương án cải tạo, phục hồi môi trường trong khai thác khoáng sản; đăng ký/đăng ký xác nhận lại kế hoạch bảo vệ môi trường; tham vấn ý kiến trong quá trình Phân tích tác động môi trường.

Xác định công tác cải cách thủ tục hành đó là một trong những nhiệm vụ quan yếu và là khâu đột phá nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý ở lĩnh vực tài nguyên và môi trường, thời kì qua, Sở Tài nguyên và Môi trường đã thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp, đạt được kết quả khả quan.

Sở đã chỉ đạo quyết liệt việc rà soát, Phân tích, đơn thuần hóa thủ tục hành chính với nhiệm vụ trọng tâm là cải cách thể chế hành chính; cải cách thủ tục hành chính và thực hiện cơ chế “một cửa,” “một cửa liên thông”; hiện đại hóa hành chính; công bố, công khai minh bạch thủ tục hành chính…hướng tới mục tiêu công khai minh bạch, sáng tỏ thủ tục hành chính, nâng cao hiệu quả và sự sáng tỏ của bộ máy hành chính.

Hiện, những thủ tục hành chính được công bố trên trang thông tin điện tử của Sở, niêm yết công khai minh bạch tại thành phần tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả.

Ghi nhận tại Văn phòng Đăng ký đất đai Hà Nội và những Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai tại quận, quận, thị xã, việc tiếp nhận, khắc phục thủ tục hành chính về đăng ký đất đai tại thành phần “một cửa” thực hiện khá tốt.

Theo Văn phòng Đăng ký đất đai Hà Nội, ko chỉ giảm bớt 30-50% thời kì thực hiện thành phần hồ sơ tại những thủ tục, công tác tập huấn, nâng cao trình độ chuyên môn, sắp xếp cán bộ, lãnh đạo trực “đường dây nóng”, tiếp công dân, hướng dẫn công dân kê khai, hoàn thiện hồ sơ, nâng cấp trang thiết bị hiện đại… cũng đã đáp ứng nhu cầu làm việc, khắc phục khối lượng hồ sơ lớn, đặc thù, tạo bước chuyển quan yếu trong khắc phục công việc giữa cơ quan nhà nước với người dân, doanh nghiệp.

Nhiều lĩnh vực trong công tác cải cách thủ tục hành chính của Sở Tài nguyên và Môi trường được thành phố Phân tích cao. ví dụ, thủ tục thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích tận dụng đất chỉ còn 12 ngày làm việc, giảm Ba ngày so với trước đây; thời kì cấp giấy chứng nhận quyền tận dụng đất từ 30 ngày xuống còn 14 ngày, lĩnh vực đo đạc phiên bản đồ giảm từ 15 ngày xuống còn Bảy ngày làm việc…

Hà Nội xây dựng quy trình điện tử cải cách hành chính về môi trường - Ảnh 2
Hình ảnh minh họa. (Nguồn: monre.gov.vn)

Trước áp lực về thời kì khắc phục thủ tục hành chính giảm tương đối nhiều so với trước đây, Sở Tài nguyên và Môi trường đang triển khai đồng bộ những giải pháp để hướng tới xây dựng chính quyền điện tử, đòi hỏi sự nỗ lực cao của cán bộ, công chức, viên chức từ thành phố tới cấp quận, xã.

Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội Bùi Duy Cường cho biết, mục tiêu tới năm 2025 và tầm nhìn tới 2030, ngành Tài nguyên và Môi trường phấn đấu 100% nhà sản xuất công được đưa lên trực tuyến mức độ Ba, Bốn và được đáp ứng trên nhiều phương tiện truy cập khác nhau, gồm cả thiết bị di động, tạo thuận lợi cho tất cả những người tiêu tận dụng.

Ngoài ra, 100% báo cáo tổng hợp, định kỳ và báo cáo thống kê của Sở thực hiện trọn vẹn trên môi trường mạng, kết nối, tích hợp, san sớt dữ liệu trên trục tích hợp chung với Hệ thống thông tin báo cáo Chính phủ, Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Ngành phấn đấu 80% cơ sở dữ liệu về tài nguyên môi trường được xây dựng, update trên nền tảng dữ liệu lớn (Big data) với sự đóng góp của tổ chức, tư nhân, cùng đồng, trong đó, cơ phiên bản hoàn thành cơ sở dữ liệu đất đai quốc gia, cơ sở dữ liệu trên địa lý quốc gia sẵn sàng kết nối, san sớt, đáp ứng dữ liệu mở để thực hiện nhà sản xuất công trực tuyến phục vụ người dân và doanh nghiệp, vận hành Chính phủ điện tử, tiến tới Chính phủ số, phát triển kinh tế số, xã hội số, đô thị thông minh.

Để đẩy nhanh tiến độ thực hiện chuyển đối số, cải cách thủ tục hành chính, Sở Tài nguyên và Môi trường đề nghị, Sở Thông tin và Truyền thông quan tâm chỉ đạo những phòng chuyên môn tích cực phối hợp triển khai nâng cao hiệu quả xây dựng, hoàn thiện thể chế, chính sách, văn phiên bản quản lý, từng bước hoàn thiện hành lang pháp lý ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số ngành Tài nguyên và Môi trường, nâng cao nhận thức, kỹ năng về chuyển đổi số, kết nối liên thông dữ liệu.

Sở Thông tin và Truyền thông đang tích cực tương trợ, hướng dẫn Sở Tài nguyên và Môi trường tích hợp nhà sản xuất công trực tuyến cấp độ Ba, Bốn vào hệ thống chung của thành phố. Mục tiêu trong năm 2022 sẽ đưa 20 nhà sản xuất công trực tuyến mức độ Ba, Bốn lên Cổng nhà sản xuất công thành phố và Cổng nhà sản xuất công quốc gia.

Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội sớm xây dựng trục liên thông dữ liệu thông tin liên ngành trong thành phố để thuận lợi cho quá trình trao đổi thông tin nghiệp vụ, đặc thù là những Sở Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Giao thông Vận tải, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Cục thuế Hà Nội./.

Theo TTXVN/Vietnam+